AVOIN KIRJE 26.11.2019

 

Lyhyempi versio tekstistä julkaistu Helsingin Sanomissa 26.11.2019

Tieto- ja viestintäteknologian käyttöön liittyvät päätökset opetuksessa on pohjattava kasvatustieteen, kehityspsykologian ja aivotutkimuksen tuloksiin

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme tieto- ja viestintäteknologian käytön tavoista suomalaisessa varhais-, perus- ja toisen asteen opetuksessa. Edellytämme avointa keskustelua siitä, kenen ehdoilla ja kenen etua ajatellen uusia tvt-laitteita opetuksessa käytetään ja käyttöönotetaan.

Opetuksen digitalisointiin ja uusien tvt-laitteiden käyttöönottoon liittyvät päätökset tulee pohjata kasvatustieteen, kehityspsykologian ja aivotutkimuksen asiantuntemukseen ja uusimpiin tutkimustuloksiin. Koululaitoksen kehittämisen lähtökohtana on oltava kasvavien lasten ja nuorten terve kognitiivinen, psyko-sosiaalinen ja fyysinen kehitys, eikä vain informaatioteknologisen teollisuuden talouden intressi. On opettajia, jotka tällä hetkellä kokevat tvt-välineiden tulleen opetukseen ensin ja mielekkäiden opetuskäytänteiden kehittämisen laahaavan perässä. Tämän ei voida sanoa olevan työnantajan puolelta vastuullinen tapa toimia.

Myös terveyteen liittyvät mahdolliset haasteet on otettava huomioon. Langaton teknologia ja sähkömagneettinen säteily voivat aiheuttaa neurologiseen kehityksen ongelmia ja syöpää sekä vahingoittaa hedelmällisyyttä.i Maailman terveysjärjestö on luokitellut Wi-Fin ja kaiken radiotaajuuksisen säteilyn mahdolliseksi karsinogeeniksi ii. Tästä syystä esimerkiksi Ranskassa on jo päädytty kieltämään matkapuhelinten käyttö kouluissa. Langattomat verkot on siellä kokonaan kielletty päiväkodeissa ja niiden käyttöä alle 11-vuotiaiden opetuksessa on rajoitettu. iii

Lasten altistumisessa langattomien verkkojen säteilylle on noudatettava niin kutsuttua varovaisuusperiaatetta, mikä voi tarkoittaa langattomien verkkojen kieltoa tai rajoittamista päiväkodeissa ja kouluissa. Euroopan Unioni on todennut, että ”mikäli tietyn politiikan noudattaminen tai toiminto voi aiheuttaa haittaa väestölle tai ympäristölle ja mikäli asiasta ei vallitse tieteellistä konsensusta, kyseistä politiikkaa ei pidä pyrkiä noudattamaan. Aikanaan, kun on saatavilla enemmän tieteellistä tietoa, tilannetta on tarkasteltava uudelleen.”  ivv

Suomessa uutisoitiin viime vuoden lopulla kotimaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan opetuksen digitalisaatio näyttää huonontavan oppimistuloksia selkeästi vi. Kaikki tutkimustulokset on syytä huolella käydä läpi ja arvioida, jotta tietotekniikan käyttö opetuksessa voisi aidosti edistää lasten ja nuorten oppimista ja kehitystä. Esimerkiksi Center for Humane Technology –aloitteen mukaan digitaalisen teknologian käyttö lisää lasten oppimishaasteita ja sosiaalisia ongelmia kuten kiusaamista ja kehonkuvaan liittyviä huolia. Aloite raportoi tutkimuksesta, jonka mukaan 50 % teini-ikäisistä koki olevansa riippuvaisia kännykästään. Toisessa tutkimuksessa yli 2200 opettajasta 90 % koki lasten emotionaalisten haasteiden lisääntyneen 3-5 vuoden aikana ennen vuotta 2015 ja 67 % raportoi keskittymisvaikeuksista luokkahuoneessa digitaalisen median vuoksi. 76 % vastanneista opettajista raportoi lasten kyvyn keskittyä oppimistehtäviin heikenneen kyseisellä ajanjaksolla. xii

Vetoamme opetushallitukseen, oppilaitosten ja päiväkotien johtoon ja opettajiin sekä opetusministeriöön ja eduskuntaan asian kiireellisyyden ymmärtämiseksi. On vakavasti harkittava tieto- ja viestintäteknologian muun kuin pedagogisesti hyvin perustellun käytön rajoittamista kouluissa ja päivähoidossa. Myös opettajien käytännön kokemuksen tulisi olla yksi relevantti perustelu sille, mikä toimii ja mikä ei. Mitä säteilyn lainsäädäntöön tulee, Suomessa raja-arvoja tulisi madaltaa.

EU:ssa on meneillään kampanja, jossa vaaditaan oikeutta lastenhoitoon, päiväkotiin ja alakouluun ilman ruutuja eli digitaalisia laitteita (Petition for the right to screen-free daycare institutions, kidergartens and schools). Siinä vaaditaan, että vanhempien, kasvattajien ja opettajien on saatava itse päättää kuinka pitkään (mihin ikään saakka) kasvatusinstituutio voi pysyä ruutuvapaana. Vetoomuksessa vaaditaan, että ”opetuksesta vastuussa olevat saavat itse määritellä käyttämänsä välineet, sen hyödyntävätkö digitaalista mediaa ja jos, niin missä tarkoituksessa. — Kasvatuspäätöksenteon on hylättävä pakkomielteensä kaiken kattavaa digitalisointia kohtaan sekä sallittava luovien menetelmien käyttö niille, joiden ensisijainen kiinnostuksen kohde on tarjota lapsille todellisessa maailmassa tapahtuvia kasvattavia kokemuksia.”  ix

Kampanjan vaatimukset ovat täysin perusteltuja myös suomalaisessa kontekstissa ja vastaavat pääpiirteissään juuri niihin haasteisiin ja huolenaiheisiin, joita tässä kirjeessä on listattu.

Suomalaisten vanhempien ja kaikkien kasvattajien on hyvä huomioida, että monet asiantuntijat suosittelevat lasten matkapuhelimen käytön ja tietokonepelien pelaamisen voimakasta rajoittamista vapaa-ajalla niin säteilyaltistuksen kuin aivofysiologisten vaikutustenkin takia x. Niin tavalliset vanhemmat kuin sosiaalisen median kehittäjätkin ovat ottaneet asiaan kantaa erityisesti riippuvuutta aiheuttavien vaikutusten vuoksi xi.

Allekirjoittajat:

Timo Jantunen, Opettaja, tietokirjailija

Maria Jantunen, Kasvatustieteiden kandidaatti

Veli-Matti-Halonen, Opettajaopiskelija

Vastuullinen teknologia –työryhmä

 

Erja Tamminen, tietokirjailija, puheenjohtaja

Sähköherkät ry.

 

Lähteet

i Internet-lähde, luettu 28.11. http://time.com/4508432/what-is-wifi-radiation-cancer/

ii Internet-lähde, luettu 28.11. https://ehtrust.org/take-action/educate-yourself/children-and-wireless-faqs/

iii Internet-lähde, luettu 19.11.2018. https://www.theverge.com/2018/8/1/17640476/france-bans-smartphone-cellphones-school-emmanuel-macron

iv Internet-lähde, luettu 19.11.2018. https://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

v Internet-lähde luettu 22.11.2018 https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/05ae2640-794f-4c7c-90a4-b5aaebab4dff/afcfa173-da0e-43cf-b891-4e476c7de3d0/LAUSUNTO_20170808080144.pdf

vi Internet-lähde, luettu 19.11.2018. https://www.hs.fi/elama/art-2000005903400.html

vii Internet-lähde, luettu 15.5.2019 https://ledger.humanetech.com/

viii https://bioinitiative.org/wp-content/uploads/pdfs/sec22_2012_Precaution_in_Action_Global_advice.pdf

ix https://eliant.eu/en/news/petition-2018-for-the-right-to-screen-free-day-care-institutions-kindergartens-and-primary-schools/#c16563

x Internet-lähde, luettu 22.11.2018 https://www.hs.fi/elama/art-2000005647699.html

xi Internet-lähde, luettu 26.11.2018 https://www.hs.fi/elama/art-2000005646981.html

 

***

Vastuullinen teknologia on suomalainen työryhmä, joka painottaa eettisten periaatteiden merkitystä tekoälyn kehittämisessä.  Keräämme tutkimusta siitä, mikä edistää lasten ja nuorten tervettä kognitiivista, psykososiaalista ja fyysistä kehitystä digitalisaation aikana niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Pyrkimyksenämme on myös tuottaa tätä tutkimusta itse.

Tahdomme olla mukana keskustelemassa ja päättämässä siitä, millaiset älyteknologian käyttöä koskevat rajoitukset ovat tutkimustiedon mukaan mahdollisesti tarpeen ja millaiset raja-arvot vaikkapa langattomalle säteilylle ovat tutkitusti lapsille turvallisia. Jaamme tietoa aiheesta ja herätämme julkista keskustelua.

Teemme yhteistyötä muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja olemme vaikuttamassa viranomaisiin sekä päättäjiin tekoälyn kehitystä ja digitalisaatiota koskevissa kysymyksissä.